Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van BIFFF-producten die voor persoonlijk gebruik via de Webstek worden gedaan.

I. Klant

Een ‘Klant’ is elke persoon of onderneming die Producten koopt voor niet-professionele doeleinden via de Webstek. Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen, bevestigt de Klant dat hij over de vereiste bekwaamheid beschikt om deze aankoop af te sluiten of dat hij minstens de toestemming heeft van zijn voogd.

II. Producten

De Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de aankoop van bioscoopkaartjes als op andere activiteiten in het kader van het festival via het online loket van het BIFFF. Alle producten worden hierna gezamenlijk ‘de Producten’ genoemd. Indien een van de voorwaarden alleen van toepassing is op een specifieke groep producten, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

III. Webstek

De Webstek verwijst naar de Webstek van het BIFFF (www.bifff.net). De gebruiksvoorwaarden van de Webstek staan op de Webstek vermeld in de rubriek ‘AVG’.

IV. Verkoop

De verkoop wordt beheerd door de vzw ‘BIFFF’, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Gravin van Vlaanderenstraat 8, 1020 Laken, btw-nummer BE.431.844.988. In geval van klachten, vragen of problemen in verband met de aankoop van Producten kan de Klant contact opnemen met het BIFFF via het adres webmaster@bifff.net.

V. Productinformatie

Alle informatie met betrekking tot de Producten wordt op de Webstek geregistreerd, in het bijzonder de prijzen die gelden op het moment van aankoop, informatie met betrekking tot de programmering bij de aankoop van Kaartjes, de geldigheidsduur en andere gebruiksvoorwaarden die gekoppeld zijn aan de Producten. De vermelde prijzen zijn inclusief alle kosten verbonden aan de aankoop en het gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Webstek. Informatie met betrekking tot het gebruik van de Producten kan ook worden in herinnering gebracht op de aankoopbevestiging en het toegangsbewijs dat de Klant heeft ontvangen. Elk gebruik van de Producten is eveneens onderworpen aan het interne reglement van het festival.

VI. Verkoopproces

De Klant kan de Producten kopen op de Webstek, waar hij de verschillende stadia van het aankoopproces moet doorlopen, waaronder het aangeven van de Producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van het betalingsproces en het invullen van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het ontvangen van de aankoopbevestiging en het toegangsbewijs. Elke stap van het verkoopproces wordt uitgelegd op de Webstek. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te controleren en te corrigeren alvorens de betaling uit te voeren. De Klant heeft de mogelijkheid om de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de privacyverklaring te lezen op het moment van aankoop. De aankoop van Producten impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring.

VII. Betaling

Producten kunnen worden betaald via de online betaalmethoden op de Webstek. De Klant neemt zelf de kosten op zich die de financiële instelling aan de Klant aanrekent voor de overdracht van het aankoopbedrag. Indien de Klant een product koopt tegen het verlaagde tarief zoals meegedeeld op de Webstek, behoudt het BIFFF zich het recht voor om bewijsstukken te vragen om het recht van de Klant op het verlaagde tarief te verifiëren. Alle aankopen moeten onmiddellijk worden betaald. Het BIFFF behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren als er aanwijzingen van fraude zijn.

VIII. Elektronische levering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Webstek, gebeurt de levering van de Producten altijd elektronisch, bijvoorbeeld door het sturen van de aankoopbevestiging naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant is verantwoordelijk voor de geldigheid van het e-mailadres dat hij zelf heeft opgegeven. Hij moet zelf zorgen voor de werking en de veiligheid van het berichtenprogramma dat hij gebruikt om de Producten te ontvangen. Het risico op verlies van de Producten die langs elektronische weg worden verzonden, gaat over op de Klant op het moment dat de e-mail wordt bezorgd aan de provider van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om deze e-mail te bewaren. Indien de Klant geen e-mail ontvangt met de bevestiging van de aankoop van de bestelde Producten, kan hij contact opnemen met het BIFFF op het e-mailadres vermeld in artikel 4 van deze voorwaarden. Zodra wij een bevestiging van ons betaalplatform hebben ontvangen, wordt/worden de ontvangstbevestiging(en) naar uw e-mailadres gestuurd. Het toegangsbewijs moet worden afgedrukt en aan de controleposten worden getoond om toegang te krijgen tot de zalen.

IX. Herroepingsrecht

Bij aankoop van Kaartjes en dus het boeken van Kaartjes voor een specifieke bioscoopvoorstelling of voor een speciaal evenement, heeft de Klant niet het recht om te annuleren. Kaartjes zijn ook niet inwisselbaar.

X. Verantwoordelijkheid

Het BIFFF garandeert dat de Producten de kenmerken hebben die op de Webstek worden vermeld. Terugbetaling is enkel mogelijk als de Klant de aangekochte Producten (op het aangegeven e-mailadres) niet uiterlijk de dag voor de vertoning ontvangt wegens een technisch probleem op de Webstek. In dit specifieke geval zal het BIFFF de aangekochte Producten terugbetalen binnen een termijn van maximaal 30 dagen. De aansprakelijkheid van het BIFFF is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de aangekochte Producten. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor eventuele fouten in het aankoopproces, zoals de vermelding van een onjuist e-mailadres of de onjuiste aanduiding van de hoeveelheid Producten of de kenmerken van de Producten (bv. filmkeuze, plaats van de vertoning, tijdstip van de vertoning of van de gereserveerde plaatsen). De Klant is ook verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten, zoals het verlies van de Producten, het niet gebruiken van de Kaartjes binnen de geldigheidsperiode, het toestaan aan anderen om de Producten te gebruiken zonder toestemming van de Klant, en voor elk illegaal gebruik van de Producten.

XI. Persoonlijke gegevens

Voor de verwerking en uitvoering van de aankoop heeft het BIFFF een reeks persoonsgegevens nodig. De tijdens een aankoop verzamelde gegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van het BIFFF, die de Klant op de Webstek kan raadplegen en die integraal deel uitmaakt van elke overeenkomst met de Klant. De Klant wordt geacht deze privacyverklaring te kennen en te aanvaarden. Het BIFFF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die tijdens een aankoop zijn verkregen.

XII. Wijziging van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

Het BIFFF behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met name om ze aan te passen aan wijzigingen in de aangeboden diensten of in de wettelijke en reglementaire vereisten. De Klant vindt op de Webstek de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van elke aankoop.

XIII. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De relatie met de opdrachtgever wordt beheerst door de wet van het land waar de vereniging en het festival gevestigd zijn. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd om uitspraak te doen in geschillen.